Klaipėdos kultūros skyrius ieško specialisto

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į pakaitinio valstybės tarnautojo Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.

konkursas_pixabay_com

Pareigybės aprašymas:

I. Pareigybės charakteristika

1. Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. Paskirtis

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kurti veiksmingą Klaipėdos miesto kultūros komunikavimo ir įvaizdžio formavimo sistemą, plėtoti aktyvesnį bendradarbiavimą tarp kultūros, verslo, švietimo, NVO ir kitų sektorių, stiprinti miesto kultūrinį tapatumą, inicijuoti bei įgyvendinti neinvesticinius kultūros bei meno projektus, atlikti kultūros projektų einamąją finansų kontrolę.

III. Veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūros administravimo – funkcijas.

IV. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, 1 metų darbo patirtį tarptautinių, kultūros arba komunikacijos projektų administravimo srityje;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros sistemą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą;
6.3. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti priimti sprendimus, spręsti klausimus, priskirtus jo kompetencijai;
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office” programiniu paketu;
6.6. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja ir koordinuoja kultūros rinkodaros ir komunikavimo programos įgyvendinimą mieste;
7.2. inicijuoja ir koordinuoja tarpsektorinį kultūros bendradarbiavimą skatinančių projektų įgyvendinimą viešosiose miesto erdvėse;
7.3. inicijuoja ir koordinuoja miesto kultūrai aktualias konferencijas, forumus, kultūros lauko tyrimus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, mokymus, kūrybines dirbtuves ir pan.;
7.4. skatina kultūros inovacijas ir užtikrina naujų informacinių bei ryšių technologijų pagrindu teikiamų paslaugų kūrimąsi ir plėtrą;
7.5. inicijuoja valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūros bei meno projektų įgyvendinimą;
7.6. inicijuoja ir koordinuoja nevyriausybinių organizacijų bei savivaldybės kultūros įstaigų dalyvavimą regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse kultūros bei kultūrinių mainų programose, skatina minėtų organizacijų integravimąsi į europinius kultūrinio bendradarbiavimo tinklus bei kultūrinio turizmo kelius;
7.7. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ES, kitų tarptautinių organizacijų ir nacionalinių programų bei fondų finansuojamus neinvesticinius kultūros projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą mieste;
7.8. inicijuoja ir koordinuoja miesto kultūrinį tapatumą aktualizuojančių bei populiarinančių projektų įgyvendinimą;
7.9. nustatyta tvarka atlieka iš savivaldybės biudžeto kultūros projektams skiriamų lėšų panaudojimo einamąją finansų kontrolę;
7.10. pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties, užtikrina tinkamą dokumentų parengimą;
7.11. inicijuoja ir organizuoja miesto gyventojų bendrosios kultūros būklės statistinius stebėjimus, analizuoja jų pokyčius ir raidos tendencijas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.12. skyriaus vedėjo pavedimu protokoluoja skyriaus kompetencijai priskirtų komisijų posėdžius;
7.13. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus savo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas skyriaus vedėjo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti, laikotarpiu.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) priimami iki 2018 m. lapkričio 9 dienos.

Daugiau informacijos apie konkursą – ČIA.

Parašykite komentarą