KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau – Kultūrų komunikacijų centras) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos.

2. Kultūrų komunikacijų centro steigimo tikslas – skatinti tarpkultūrinę komunikaciją, skleisti kultūrinę informaciją, sudaryti sąlygas aktualių kultūros ir meno reiškinių pristatymui ir plėtrai, siekiant ugdyti miesto gyventojų meninius kultūrinius poreikius ir tarpkultūrinį dialogą.

3. Kultūrų komunikacijų centras registruotas adresu: Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10, LT-91246 Klaipėda.

4. Kultūrų komunikacijų centras yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu.

5. Kultūrų komunikacijų centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktais, šiais nuostatais.

II. TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Kultūrų komunikacijų centro veiklos tikslai:

6.1. plačiai ir įvairiapusiškai pristatyti Klaipėdos miesto, Lietuvos ir užsienio šalių profesionaliąją tradicinę ir šiuolaikinę dailę;

6.2. sudaryti sąlygas aktualių kultūros ir meno reiškinių vystymuisi ir pristatymui, siekiant ugdyti miesto gyventojų meninius–kultūrinius poreikius ir tarpkultūrinį dialogą;

6.3. užtikrinti visapusišką informacinę sklaidą apie Klaipėdos miesto kultūros ir meno procesus bei kūrėjų veiklą.

7. kultūrų komunikacijų centras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

7.1. inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja parodas, įvairius tradicinio ir šiuolaikinio meno projektus, renginius, tarpdisciplininius kultūros reiškinius, teikia gido paslaugas;

7.2. renka ir sistemina miesto, šalies ir užsienio kultūros bei meno informaciją, rūpinasi Klaipėdos kultūros informacijos sklaida internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse ir organizuoja informacinės sklaidos projektus;

7.3. inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja meninės kūrybos projektus, kūrybinių mainų programas, kūrybos pristatymus, susitikimus su parodų autoriais, kuratoriais, menotyrininkais;

7.4. inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja kultūrinę ir meninę Klaipėdos miesto gyventojų edukaciją;

7.5. administruoja ir koordinuoja meno rezidentūros veiklą, rengia rezidencinių mainų tarp Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio šalių veiklos programas;  

7.6. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio menininkais, vietos, tarptautiniais meno ir kultūros fondais, organizacijomis visame pasaulyje;

7.7. sudaro sąlygas jaunųjų kūrėjų integracijai į meninę bendruomenę;

7.8. rengia seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros temomis, konferencijas, seminarus, kt.;

7.9. inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja Klaipėdos kultūros ir meno informacinių leidinių leidybą (mokslinio, reklaminio informacinio pobūdžio);

7.10. teikia metodinę pagalbą, konsultuodamas Klaipėdos menininkus projektų partnerių paieškos, finansavimo galimybių ir kitais klausimais, informuoja apie galimybes dalyvauti tarptautiniuose kultūros ir meno projektuose Lietuvoje ir užsienio šalyse.

III. ĮSTAIGOS SAVININKAS IR JO FUNKCIJOS

8. Kultūrų komunikacijų centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

9. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos funkcijos:

9.1. tvirtina ir keičia Kultūrų komunikacijų centro nuostatus;

9.2. priima sprendimą dėl Kultūrų komunikacijų centro buveinės pakeitimo;

9.3. priima sprendimą dėl Kultūrų komunikacijų centro reorganizavimo ar likvidavimo;

9.4. priima sprendimą dėl Kultūrų komunikacijų centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Kultūrų komunikacijų centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

IV. VALDYMAS

10. Kultūrų komunikacijų centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka nustatytiems terminams priima ir atleidžia Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. Konkurso tvarką šiai pareigybei eiti nustato Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pagal Kultūros ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

11. Kultūrų komunikacijų centro direktoriaus atlyginimą nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

12. Kultūrų komunikacijų centro direktorius:

12.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, ir atsako už ją;

12.2. neviršydamas administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą;

12.3. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

12.4. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės teisės aktais pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;

12.5. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Kultūrų komunikacijų centro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

12.6. sudaro sutartis, suteikia įgaliojimus;

12.7. be atskiro įgaliojimo atstovauja Kultūrų komunikacijų centrui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

12.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

12.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

13. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam biudžetinės įstaigos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

V. TARYBA IR JOS SUDARYMO TVARKA

14. Siekiant formuoti efektyvią kultūrinės veiklos politiką, prie Kultūrų komunikacijų centro sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti meno taryba, kurios sudėtį ir reglamentą tvirtina Kultūrų komunikacijų centro direktorius.

15. Kultūrų komunikacijų centro meno tarybą sudaro 10 asmenų:

15.1. 2 Kultūrų komunikacijų centro atstovai;   

15.2. 1 Lietuvos dailininkų sąjungos atstovas; 

15.3. 1 Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos atstovas;

15.4. 1 Lietuvos fotomenininkų sąjungos atstovas;

15.5. 2 nepriklausomi kultūros ar meno ekspertai;

15.6. 2 Klaipėdos miesto savivaldybės (tarybos bei administracijos) atstovai; 

15.7. 1 žiniasklaidos atstovas.   

16. Kultūrų komunikacijų centro meno taryba:

16.1. svarsto ir vertina Kultūrų komunikacijų centro sudarytą metinę parodų ir kultūros projektų programą ir perspektyvines veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;

16.2. svarsto ir vertina centro veiklos ataskaitas;

16.3. teikia siūlymus savivaldybės administracijai dėl Kultūrų komunikacijų centro veiklos gerinimo;

16.4. svarsto kitus Kultūrų komunikacijų centrui aktualius klausimus.

17.  Tarybos pirmininku negali būti Kultūrų komunikacijų centro direktorius.

VI. TURTAS IR LĖŠOS

18. Kultūrų komunikacijų centras iš savivaldybės biudžeto skirtus asignavimus naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas, vadovaudamasis steigėjo patvirtintais savivaldybės biudžeto vykdymo ir atskaitomybės bei savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais.

19. Kultūrų komunikacijų centro turtą, valdomą patikėjimo ir nuosavybės teise, sudaro nekilnojamasis, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis materialusis turtas, piniginės lėšos ir kitas su įstaigos veikla susijęs turtas. Kultūrų komunikacijų centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Kultūrų komunikacijų centro lėšų šaltiniai gali būti:

20.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

20.2. valstybės piniginių fondų lėšos;

20.3. tikslinės lėšos;

20.4. Specialiosios programos lėšos (už teikiamas atlygintinas paslaugas pagal savivaldybės tarybos nustatytas kainas);

20.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

VII. TEISĖS IR PAREIGOS

21. Kultūrų komunikacijų centras turi teisę:

21.1. turėti einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;

21.2. steigėjo leidimu steigti filialus ir kitus struktūrinius padalinius, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius turėti einamąsias sąskaitas;

21.3. teikti mokamas paslaugas, kurių kainas nustato steigėjas;

21.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti;

21.5. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti steigėjui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms apie jai reikiamą informaciją, garantuoti ataskaitų teisingumą;

21.6. steigėjo leidimu sudaryti sutartis ir priimti įsipareigojimus, susijusius su Kultūrų komunikacijų centro turto naudojimu;

21.7. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

21.8. gauti paramą.

22. Kultūrų komunikacijų centras privalo:

22.1. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

22.2. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Kultūrų komunikacijų centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimo valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.3. užtikrinti Kultūrų komunikacijų centro darbuotojams saugias darbo sąlygas;

22.4. teikti steigėjui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos atskaitas ir perspektyvinius darbo planus;

22.5. garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

22.6. ugdyti Kultūrų komunikacijų centro profesionalumą, siekiant, kad kultūros darbuotojų kompetencija atitiktų vartotojų poreikius; 

22.7. Kultūrų komunikacijų centras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

VIII. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

23. Kultūrų komunikacijų centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

24. Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka sudaromos laikinosios, neterminuotos, terminuotos darbo ar autorinės ir kt. sutartys atskiriems kultūriniams projektams įgyvendinti.

IX. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

25. Kultūrų komunikacijų centro finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir kitos valstybinės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Kultūrų komunikacijų centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Iš savivaldybės biudžeto išlaikomos biudžetinės įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnyba).

28. Kultūrų komunikacijų centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Kultūrų komunikacijų centras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

30. Kultūrų komunikacijų centras gali būti reorganizuojamas arba likviduojamas remiantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Vieši Kultūrų komunikacijų centro pranešimai skelbiami įstaigos internetiniame tinklalapyje www.kulturpolis.lt

Direktorius
Ignas Kazakevičius